Volby do Školské rady Gymnázia Polička

Podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a podle volebního řádu školské rady vydaného Pardubickým krajem pod č.j. KrÚ 14454/2005/OŠMS ze dne 23. 6. 2005 vyhlašuji termín voleb do Školní rady při Gymnáziu Polička takto:
 
Pro volbu zástupce pedagogických pracovníků školy:
  • v pondělí dne 5. prosince 2011 od 9:35 do 12:30 hod. ve studovně
Pro volbu zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků (dále oprávněných voličů):
  • v úterý dne 6. prosince 2011 od 13:30 do 16:30 hod. ve studovně
Dále ustanovuji volební komisi pro volby do Školské rady při Gymnáziu Polička v tomto složení:
Předseda:  RNDr. Miroslav Jílek, Ph.D.
Členové:     Mgr. Michal Krška, Marie Mrňáková
Pedagogičtí pracovníci školy a oprávnění voliči mohou podávat návrhy na kandidáty pro volby do školské rady nejpozději do 14. listopadu 2011 do 13:00 hod. předsedovi volební komise (nebo v jeho nepřítomnosti členům volební komise) buď osobně nebo písemně. Návrh musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště kandidáta.
Navržení kandidáti budou vyzváni, aby písemně vyjádřili svůj souhlas s navrženou kandidaturou. Kandidát, který tak neučiní, nebude zapsán do seznamu kandidátů. Seznamy kandidátů budou zveřejněny 21. listopadu 2011 na informační desce školy.
Volby proběhnou ve výše uvedených termínech. Oprávnění voliči prokážou svou totožnost občanským průkazem. Pedagogičtí pracovníci a oprávnění voliči obdrží hlasovací lístek, na který napíší čitelně jméno kandidáta vybraného podle seznamu navržených kandidátů. Hlasovací lístek prázdný, nebo na kterém je uvedeno více než jedno jméno, je neplatný. Na základě odevzdaných platných lístků stanoví volební komise pořadí kandidátů zvolených za členy školské rady. Členem rady je zvolen ten kandidát, který získal nejvíce hlasů, další jsou podle pořadí náhradníky. V případě rovnosti hlasů se rozhodne losováním, které provede volební komise.
Výsledky voleb budou zveřejněny nejpozději do 7 dnů od konání voleb.
 
V Poličce dne 1. listopadu 2011
                                  
Mgr. Miloslav Svoboda
ředitel školy