Výtvarná výchova

Charakteristika předmětu výtvarná výchova (prima-kvarta)

Vývoj výtvarné výchovy odpovídá proměnám společnosti, lidského myšlení a výtvarného umění. Výtvarná výchova na našem gymnáziu přesahuje vlastní hranice, vztahuje se k celé sféře vzdělávání a je silným výchovným prostředkem obohacujícím celistvé pojímání skutečnosti, originalitu, citlivost a tvořivost.
Výuka výtvarné výchovy by měla především motivovat žáky k dalším myšlenkovým a výtvarným pochodům, svobodnému rozvoji fantazie a vlastní individuality, intenzivnějšímu vnímání svého okolí, kultury, výtvarného umění a světa vůbec (kulturní tradice, kultura bydlení, životní prostředí, ekologická výchova a úcta k specifickým etnickým a dalším jinakostem, kritický přístup k negativním vlivům médií a všeobecného vkusu).
Podoba výtvarné výchovy je úzce svázána s vývojem dětského výtvarného projevu a jeho věkově podmíněnými změnami. Zhruba po desátém roce věku (11 – 15 let) prochází dítě nejsložitější fází vývoje výtvarného projevu, tzv. krizí dětského výtvarného projevu. Ve skutečnosti jde o přirozený vývojový jev. Jedná se o stádium přestavby výtvarného vnímání, vyjadřování a myšlení, které ve svých důsledcích vede k emocionální a výtvarné uzavřenosti, vnitřní nejistotě a zábranám. V tomto období vedle sebe působí různé somatické, psychické a výtvarné předpoklady žáků, které se začínají zřetelněji profilovat. Uvědomujeme si, že během tohoto období vystupuje do popředí souvislost mezi vývojem výtvarného projevu a pedagogickým přístupem k výuce. Jsme přesvědčeni, že dovednostní koncepce výtvarné výchovy výrazně prohlubuje negativní průběh tzv. krize dětského výtvarného projevu.
V pojetí výtvarné výchovy na našem gymnáziu klademe důraz na osobnostní rozvoj žáků a spontaneitu, čímž se sice mohou jejich dovednosti a návyky formovat pomaleji, ale žáci mají možnost uchovat si bezprostřednost a chuť výtvarně se vyjadřovat bez obavy z výsledku práce, protože se soustředí především na výtvarný proces a na výtvarné objevy, ke kterým mohou dospívat. Předmět se vyučuje v půlených třídách: v 6. – 7. ročníku jsou vyučovány 2 hodiny týdně, v 8. – 9. ročníku 1 hodina týdně. Doplnění a rozšíření předmětu mají možnost žáci našeho gymnázia v nepovinném semináři z výtvarné výchovy.

Charakteristika vyučovacího předmětu (kvinta, sexta, 1.ročník, 2.ročník)

Estetická výchova je povinný vyučovací předmět. Žáci si mohou volit mezi hudebním a výtvarným oborem.
Předmět se vyučuje v prvním a druhém ročníku a je mu určena hodinová dotace 2+2+0+0 hodiny týdně.
Rozvíjí průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Enviromentální výchova, Mediální výchova z RVP G.
V tomto předmětu je kladen důraz na rozvoj osobních kvalit – citlivě vnímat umění a okolní svět v souvislostech, porovnávat a kriticky i kultivovaně hodnotit vytvořené artefakty, kooperovat s ostatními členy skupiny. Vytváří podmínky pro psychosociální poznávání a sebepoznávání, motivuje k vytváření hodnotných vztahů k lidem, sobě samému, přírodě a umění. Prohlubuje kulturní rozhled a zájem o umění.
Výtvarná výchova rozvíjí tvořivost, představivost, smyslové vnímání. Zpřístupňuje symbolické vyjadřování a komunikaci uměleckých děl z různých období i kultur.
Výtvarná výchova je vyučována v kvintě a v sextě osmiletého gymnázia, v prvním a ve druhém ročníku čtyřletého gymnázia vždy dvě hodiny týdně v daných skupinách. V následujících ročnících mohou zájemci navštěvovat seminář z výtvarné výchovy.
Výuka probíhá v učebně výtvarné výchovy, kde jsou k dispozici grafické lisy a keramická pec, v počítačové učebně a v exteriérech. Důležitou součástí je také návštěva výstav a stálých expozic, programů galerií, návštěvy uměleckých památek. Výtvarná výchova je realizována na základě svobodné, individuální a tvůrčí činnosti s důrazem na subjektivní prožitek prostřednictvím projektového a experimentálního vyučování.
Tematické celky, uvedené ve školním vzdělávacím plánu, slouží především pro orientaci výtvarného pedagoga, který vychází ze skutečných zájmů svých žáků v dané skupině a z reálných podmínek pro výuku tak, aby nalézal své vlastní pojetí předmětu.


VÝTVARNÉ PRÁCE 

WORKSHOPY

VÝSTAVY

MÓDNÍ PŘEHLÍDKA 1 

FASHION

VÝTVARNÉ AKCE 1

LAND ART

MÓDNÍ PŘEHLÍDKA 2

MATURITY

HAPPENINGY

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

VÝTVARNÉ AKCE 2

BODY ART

 

Novinky

Barva kolem nás a na počítači (Povídání o problematice barev, jejich reprodukce a dosažení barevné věrnosti… ) - ITSW 06

Datum a čas události: 
31.05.2013 - 16:15 - 01.06.2013 - 07:00

Seminář: Jak měříme barvy? Co jsou to barvové prostory? Co je to Color Management? Dá se docílit toho, abychom měli na monitoru stejné barvy jako při fotografování „v terénu“? A co barvy při tisku?
Workshop: Úvod do problematiky Color Managementu v OS Windows s praktickými úlohami: fotografování s „kalibrační tabulkou“, možnosti kalibrace a profilování monitoru, problematika tisku.

Sazba versus Typografie (Povídání o digitální sazbě, grafice, tvorbě webu, e-knize…) - ITSW 05

Datum a čas události: 
22.03.2013 - 17:15 - 23.03.2013 - 07:00

Seminář: Jak vytvářet text pro knihy? Jak si vybrat vhodný formát pro publikování? Jak srozumitelně „strukturovat“ informace? Jak vytvořit vzhled dokumentu tak, aby se dal reprodukovat?
Workshop: Tvorba propagačního materiálu k Majálesu 2013
Náš host: Robert Janák

Syndikovat obsah