Německý jazyk

Vyučovací předmět Německý jazyk se řadí do vzdělávacího oboru „Cizí jazyk“ a naplňuje vzdělávací oblast „Jazyk a jazyková komunikace“.

Cílem předmětu je získávat a dále prohlubovat jazykové znalosti a dovednosti, získat přehled o reáliích zemí německé jazykové oblasti a získat takové jazykové vybavení a návyky, na které budou moci studenti plynule navázat při dalším studiu a které jim umožní uplatnění v profesním životě.

Výuka německého jazyka probíhá na úrovních odpovídajících Společnému evropskému referenčnímu rámci (SERR). Výuka začíná základní úrovní A1 a končí úrovní B1, popřípadě úrovní B2.

Studenti čtyřletého studijního oboru si německý jazyk volí jako druhý cizí jazyk s tříhodinovou týdenní dotací ve všech čtyřech ročnících. Cílovou dosaženou úrovní je úroveň B1 podle SERR. Od třetího ročníku si mohou studenti zvolit němčinu jako profesní jazyk. Vzdělávací obsah tohoto předmětu navazuje na předmět německý jazyk a jeho výuka probíhá v následujících dvou letech s týdenní hodinovou dotací 2+3. Cílovou dosaženou úrovní je úroveň B2 podle SERR.
V současné době probíhá výuka podle učebnice nakladatelství KLETT DIREKT v dělených skupinách a zpravidla v moderně vybavených jazykových laboratořích.

Studenti osmiletého studijního cyklu si mohou volit němčinu jako druhý cizí jazyk od tercie s hodinovou dotací v následujících šesti ročnících 3 hodiny týdně. Cílovou dosaženou úrovní je v tomto cyklu úroveň B1 – B2 SERR. V posledních dvou ročnících si mohou studenti zvolit němčinu jako profesní jazyk. Vzdělávací obsah předmětu navazuje na předmět německý jazyk a má týdenní hodinovou dotaci 2+3. Cílovou dosaženou úrovní je v tomto předmětu úroveň B2 podle SERR.
Pro výuku se používá učebnice nakladatelství FRAUS „DEUTSCH MIT MAX“ – první a druhý díl, od kvinty potom učebnice DIREKT.

Výuka probíhá v dělených skupinách v moderně vybavených jazykových laboratořích.

Během studia mají naši žáci možnost zúčastnit se také zahraničních poznávacích zájezdů do německy mluvících zemí.

Novinky

Program ERASMUS+ na Gymnáziu Polička

Na přelomu srpna a září tohoto školního roku proběhly dvě poslední mobility v rámci projektu EDiDaV. Jako učitelky cizích jazyků jsme měly i my možnost absolvovat metodologicko- jazykové  kurzy ve Skotsku a Německu. Během čtrnácti dnů jsme se účastnily kurzů vedených rodilými mluvčími zaměřených na prohloubení jazykových znalostí a  osvojení si zajímavých výukových metod. Současně jsme měly možnost hospitovat v hodinách a následně se aktivně účastnit pohospitačních pohovorů.

(Cizí) jazyky nám nejsou cizí

S tímto heslem začali žáci našeho gymnázia své tažení za získáním úspěchů napříč okresními a krajskými jazykovými soutěžemi. Připomeňme si ty nejdůležitější jazykové úspěchy 2. poloviny školního roku 2013/2014.

Žák našeho gymnázia oceněn na německém velvyslanectví v Praze

Datum a čas události: 
12.04.2012 - 13:25

 

Syndikovat obsah