Fyzika

Předmět Fyzika je vyučován v prvních čtyřech ročnících osmiletého gymnázia v časové dotaci 1 + 2 + 2 + 2 hodiny týdně, ve čtyřletém oboru a paralelních vyšších ročnících osmiletého gymnázia v dotaci 3 + 2 +3 + 0 hodin týdně. V třetím a čtvrtém ročníku čtyřletého studia, resp. v septimě a oktávě si mohou žáci zvolit Fyziku jako profesní předmět s hodinovou dotací 2 a 3 hodiny týdně. Volitelný profesní předmět Fyzika je určen především pro zájemce o studium přírodovědných a technických oborů. V rámci profesního předmětu je prohlubováno základní učivo fyziky a nově jsou probírány některé rozšiřující kapitoly. V posledním ročníku si žáci mohou vybrat navíc opakovací seminář z fyziky s dvouhodinovou týdenní dotací.
            Hlavním cílem předmětu Fyzika je popsat a vysvětlit pozorované přírodní jevy, porozumět těmto jevům a odhalit zákonitosti, kterými se řídí. Žáci jsou vedeni k řešení problémů a praktických úloh, a to jak slovně, tak s využitím matematického aparátu. Velká pozornost je věnována samostatnému praktickému zkoumání a ověřování studovaných zákonitostí a také pochopení konkrétních praktických aplikací těchto zákonitostí. Součástí výuky jsou i laboratorní cvičení.
            Výuka fyziky probíhá většinou v laboratoři fyziky. Ta je k účelům výuky vybavena multimediální soupravou s dataprojektorem, elektrorozvodem a desíti počítačovými pracovišti s internetovým připojením. Část hodin je realizována v kmenových třídách.

Novinky

Matematické a fyzikální soutěže v letošním školním roce

Přinášíme výsledky našich studentů v matematických a fyzikálních soutěžích ve školním roce 2016/2017.

Petr Hrubý (4.A) bude reprezentovat ČR na MFO ve Švýcarsku!

Náš student Petr Hrubý dosáhl jedinečného úspěchu, když se dostal do týmu, který bude reprezentovat ČR na Mezinárodní fyzikální olympiádě, která proběhne v červenci v Curychu. Cesta do týmu byla velice trnitá. Vedla přes školní kolo Fyzikální olympiády kategorie A, ze kterého Petr postoupil do kola krajského, které se konalo v lednu v Pardubicích. Tam Petr obsadil druhé místo a společně s Martinem Kučerou postoupil mezi padesát nejlepších řešitelů FO vybraných na základě výsledků krajských kol, kteří spolu soupeřili v celostátním kole FO, které probíhalo na začátku února v Bílovci.

Historický úspěch v celostátním kole Fyzikální olympiády

Celostátní kolo FO se konalo ve dnech 2.2.-5.2. 2016 v Bílovci. Zúčastnilo se ho 48 nejlepších řešitelů krajských kol FO z celé České republiky. Mezi nimi byli i Petr Hrubý a Martin Kučera z Gymnázia Polička. V průběhu celostátního kola účastníci řešili během pěti hodin 4 teoretické úlohy (1. úloha na Archimédův zákon, 2. úloha na centrální gravitační pole, 3. úloha na kruhový děj s ideálním plynem, 4. úloha byla z jaderné fyziky) a během dvou hodin praktickou úlohu, která se týkala elektrických obvodů. V celkovém pořadí se Petr Hrubý umístil mezi vítězi na 5. místě, když získal 48,5 bodu z 60 možných.

Syndikovat obsah