Francouzský jazyk

Vyučovací předmět Francouzský jazyk se řadí do vzdělávacího oboru „Cizí jazyky“a naplňuje vzdělávací oblast „Jazyk a jazyková komunikace“.

Cílem předmětu je neustále prohlubovat znalosti a jazykové dovednosti a zároveň získat fundament a žádoucí návyky sloužící k dalšímu rozvíjení ve francouzském jazyce i po ukončení studia na gymnáziu.

Na nižším stupni je Francouzský jazyk vyučován v tercii a kvartě s hodinovou dotací 3 hod týdně. Žák získá solidní základy pro dorozumění v ústním projevu s důrazem na správnou výslovnost: pozdraví, vysvětlí, kde bydlí, představí sebe, členy rodiny a kamarády a popíše svou běžnou činnost během pracovního týdne a o víkendu, vyjmenuje své záliby.
Žák si osvojí základy čtení a psaní ve francouzském jazyce. Nejdůležitější metodou je práce se zvukovými nahrávkami, čímž by byl docílen nácvik správné výslovnosti opakováním a vyžadováním rychlé reakce na základní jednoduché otázky.

Na vyšším stupni gymnázia se předmět vyučuje ve všech čtyřech ročnících. Předmětu je určena hodinová dotace 3+3+3+3 hodiny týdně. Na vzdělávací obsah předmětu Francouzský jazyk navazuje ve 3. a 4. ročníku (resp. septimě a oktávě) obsah volitelného předmětu Francouzský jazyk – profesní.
Hlavním cílem je nácvik komunikačních dovedností ve francouzském jazyce. To znamená dovedností receptivních – poslech, četba a porozumění, dále dovedností produktivních – schopnost vyjádřit se písemně i ústně, prezentovat výsledek samostatné práce, interaktivních – schopnost reakce v určité komunikační situaci a v neposlední řadě také mediačních – schopnost porozumět mluvenému nebo čtenému textu v médiích.

Vyučovací hodiny v předmětu Francouzský jazyk jsou organizovány do 45 minutových bloků. Většina hodin francouzského jazyka probíhá v jazykových laboratořích vybavených audiovizuální technikou.

Předmět má významné mezipředmětové vztahy k českému jazyku, ostatním cizím jazykům, okrajově také k základům společenské výchovy, dějepisu a geografii.

Vyučující

Novinky

(Cizí) jazyky nám nejsou cizí

S tímto heslem začali žáci našeho gymnázia své tažení za získáním úspěchů napříč okresními a krajskými jazykovými soutěžemi. Připomeňme si ty nejdůležitější jazykové úspěchy 2. poloviny školního roku 2013/2014.

Syndikovat obsah