Anglický jazyk

Cílem předmětu Anglický jazyk je neustále prohlubovat znalosti a jazykové dovednosti a zároveň získat fundament a žádoucí návyky sloužící k dalšímu rozvíjení v jazyce anglickém i po ukončení studia na gymnáziu. Obsahem předmětu je výuka anglického jazyka na úrovních, jejichž  označení vychází z konvence Společného evropského referenčního rámce pro jazyky: vstupní úroveň je minimálně A1 a cílová úroveň minimálně B1, přičemž může být v ideálním případě dosaženo úrovně B2. 
Předmět se vyučuje ve všech ročnících gymnázia. Žáci jsou v prvním ročníku rozdělení, pokud to počet studentů dovoluje, podle vstupní úrovně do skupin. Učitelé si volí učebnici a další výukové materiály pro danou skupinu tak, aby bylo co nejefektivněji dosaženo požadovaných výstupů. V současné době používáme učebnice Project na nižším stupni gymnázia a Maturita Solutions na vyšším stupni gymnázia. Na vzdělávací obsah předmětu Anglický jazyk 1 navazuje ve 4. ročníku (resp. oktávě) obsah předmětu Konverzace v anglickém jazyce.
Vyučovací hodiny v předmětu Anglický jazyk jsou organizovány do 45 minutových bloků. Předmět je vyučován v dělených skupinách v jazykových laboratořích.

Novinky

Zahraniční exkurze do Velké Británie

Na konci června se studenti vyššího gymnázia chystají na zájezd do jihozápadní Anglie. V letošním roce se podíváme do Cornwallu a Devonu, což je oblast, která inspirovala spisovatelku Agathu Christie k napsání několika detektivních příběhů. Známý je i příběh Arthura Connana Doyla - Pes Baskervillský. Budeme ubytováni v lázeňském městě Torquay na anglické riviéře. Během tří dnů výletů se projdeme po divokých útesech, navštívíme jeskyni, kde se podle pověsti narodil král Artuš, hrad na skále v moři znamý jako St. Michael´s Mount a město Exeter, jedno z nejmalebnějších historických měst na jihu Anglie. Poslední den strávíme v Londýně, kde uvidíme parlament, Buckingham palace, Trafalgar square a na závěr poplujeme lodí po Temži.

Během května dostanou studenti podrobnější informace k zájezdu a proběhne informační schůzka.

Termín zájezdu: 24. - 30. 6. 2017,  termín doplatku: do 24. 5. 2017

Diskuze studentů gymnázia s panem starostou

V rámci výuky angličtiny studenti kvarty poličského gymnázia zpracovávali projekty, ve kterých měli za úkol předložit návrhy na zlepšení sportovišť v Poličce. Jejich nápady byly natolik zajímavé, že si je nemohli nechat pro sebe, a proto jsme se rozhodli navštívit pana starostu a o nápady se s ním podělit.

Toto setkání se uskutečnilo ve středu 15.3. na městském úřadě. Studenti seznámili pana starostu i místostarostu se svými představami na zlepšení sportovišť v Poličce. Nejvíce se jich věnovalo tématu úprav plaveckého bazénu. Zde s potěšením vyslechli informaci o připravované rekonstrukci, která je dokonce v některých ohledech podobná tomu, co studenti ve svých projektech navrhovali. Další návrhy kvartánů se týkaly například fotbalového či zimního stadionu, sjezdovky, minigolfu či tanečního sálu.

Program ERASMUS+ na Gymnáziu Polička

Na přelomu srpna a září tohoto školního roku proběhly dvě poslední mobility v rámci projektu EDiDaV. Jako učitelky cizích jazyků jsme měly i my možnost absolvovat metodologicko- jazykové  kurzy ve Skotsku a Německu. Během čtrnácti dnů jsme se účastnily kurzů vedených rodilými mluvčími zaměřených na prohloubení jazykových znalostí a  osvojení si zajímavých výukových metod. Současně jsme měly možnost hospitovat v hodinách a následně se aktivně účastnit pohospitačních pohovorů.

Syndikovat obsah