Anglický jazyk

Cílem předmětu Anglický jazyk je neustále prohlubovat znalosti a jazykové dovednosti a zároveň získat fundament a žádoucí návyky sloužící k dalšímu rozvíjení v jazyce anglickém i po ukončení studia na gymnáziu. Obsahem předmětu je výuka anglického jazyka na úrovních, jejichž  označení vychází z konvence Společného evropského referenčního rámce pro jazyky: vstupní úroveň je minimálně A1 a cílová úroveň minimálně B1, přičemž může být v ideálním případě dosaženo úrovně B2. 
Předmět se vyučuje ve všech ročnících gymnázia. Žáci jsou v prvním ročníku rozdělení, pokud to počet studentů dovoluje, podle vstupní úrovně do skupin. Učitelé si volí učebnici a další výukové materiály pro danou skupinu tak, aby bylo co nejefektivněji dosaženo požadovaných výstupů. V současné době používáme učebnice Project na nižším stupni gymnázia a Maturita Solutions na vyšším stupni gymnázia. Na vzdělávací obsah předmětu Anglický jazyk 1 navazuje ve 4. ročníku (resp. oktávě) obsah předmětu Konverzace v anglickém jazyce.
Vyučovací hodiny v předmětu Anglický jazyk jsou organizovány do 45 minutových bloků. Předmět je vyučován v dělených skupinách v jazykových laboratořích.

Novinky

Diskuze studentů gymnázia s panem starostou

V rámci výuky angličtiny studenti kvarty poličského gymnázia zpracovávali projekty, ve kterých měli za úkol předložit návrhy na zlepšení sportovišť v Poličce. Jejich nápady byly natolik zajímavé, že si je nemohli nechat pro sebe, a proto jsme se rozhodli navštívit pana starostu a o nápady se s ním podělit.

Toto setkání se uskutečnilo ve středu 15.3. na městském úřadě. Studenti seznámili pana starostu i místostarostu se svými představami na zlepšení sportovišť v Poličce. Nejvíce se jich věnovalo tématu úprav plaveckého bazénu. Zde s potěšením vyslechli informaci o připravované rekonstrukci, která je dokonce v některých ohledech podobná tomu, co studenti ve svých projektech navrhovali. Další návrhy kvartánů se týkaly například fotbalového či zimního stadionu, sjezdovky, minigolfu či tanečního sálu.

Program ERASMUS+ na Gymnáziu Polička

Na přelomu srpna a září tohoto školního roku proběhly dvě poslední mobility v rámci projektu EDiDaV. Jako učitelky cizích jazyků jsme měly i my možnost absolvovat metodologicko- jazykové  kurzy ve Skotsku a Německu. Během čtrnácti dnů jsme se účastnily kurzů vedených rodilými mluvčími zaměřených na prohloubení jazykových znalostí a  osvojení si zajímavých výukových metod. Současně jsme měly možnost hospitovat v hodinách a následně se aktivně účastnit pohospitačních pohovorů.

Mezinárodní zkoušky z angličtiny - FCE, CAE

V uplynulých týdnech 22 studentů naší školy plnilo tzv. mock testy pro mezinárodní zkoušky z angličtiny na úrovních FCE a CAE. V minulém roce jsme zahájili spolupráci s brněnským zkouškovým centrem Cambridge Exams – Jazykovou školou P.A.R.K., kde 6 našich studentů úspěšně složilo zkoušku FCE. V letošním roce nám P.A.R.K. nabídl, že uspořádá pro naše studenty pokusné zkoušky, aby si ověřili zda jsou dostatečně připraveni na skutečnou zkoušku, která je dost drahá (cca 4000 Kč). Smyslem získání tohoto certifikátu je mít v ruce potvrzení o úrovni znalostí v angličtině, což znamená několik dobrých bodů navíc ve vašem životopise.

Syndikovat obsah